Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden rijschool GetLicense | Laatste update 3-1-2024

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Rijschool: de onderneming die rijlessen aanbiedt, hierna te noemen “de rijschool”.
  • Leerling: de natuurlijke persoon die rijlessen bij de rijschool afneemt, hierna te noemen “de leerling”.
  • Les: een individuele rijles of een pakket rijlessen.
  • Examen: een theorie- of praktijkexamen voor het behalen van het rijbewijs.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de rijschool en de leerling, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Aanmelding

De leerling kan zich aanmelden voor rijlessen bij de rijschool door het invullen van een aanmeldingsformulier. De rijschool is gerechtigd om de aanmelding te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

4. Lesgeld

Het lesgeld voor de rijlessen wordt voorafgaand aan de eerste les in rekening gebracht tenzij anders afgesproken. Het lesgeld is verschuldigd bij vooruitbetaling.

4.1 Betalen in termijnen

De leerling heeft de mogelijkheid om het lesgeld in termijnen te betalen. Het termijnbedrag is verschuldigd bij vooruitbetaling. Eén termijn bedraagt maximaal 5 lessen.

5. Lesschema

De rijschool stelt het lesschema vast in overleg met de leerling. De leerling dient zich te houden aan het afgesproken lesschema.

6. Te laat komen

Is de leerling te laat voor een les, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen. De rijschool wacht de leerling 15 minuten na de afgesproken tijd op.

7. Lesuitval

Indien de rijschool door overmacht niet in staat is om een les te geven, dan wordt de leerling hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De leerling heeft in dat geval recht op een vervangende les.

8. Examen

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en betalen van het examen. De rijschool kan de leerling hierbij ondersteunen en het de kosten eventueel berekenen in het afgesproken lespakket. 

9. Aansprakelijkheid

De rijschool is aansprakelijk voor schade aan de leerling, veroorzaakt door een gebrek aan de lesauto, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de leerling.

10. Klachten

De leerling kan klachten over de rijschool schriftelijk indienen bij de rijschool. De rijschool zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden.

11. Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de rijschool en de leerling worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de rijschool is gevestigd.

12. Aanvullende bepalingen

De rijschool kan aanvullende bepalingen opnemen in de algemene voorwaarden. Deze aanvullende bepalingen worden geacht onderdeel uit te maken van de algemene voorwaarden, tenzij de leerling deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft afgewezen.

Overige bepalingen

  • De rijschool is gerechtigd om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden geacht bekend te zijn bij de leerling wanneer deze de rijschool weer bezoekt of contact opneemt.
  • De rijschool is gerechtigd om de lesauto te vervangen door een andere lesauto, indien de lesauto niet beschikbaar is door overmacht.
  • De leerling dient zich te houden aan de instructies van de rijinstructeur.
  • De leerling dient zich te gedragen op een wijze die de veiligheid van het overige verkeer niet in gevaar brengt.
  • De leerling dient zich te houden aan de verkeersregels.

BOVAG voorwaarden

De BOVAG heeft algemene voorwaarden opgesteld voor rijscholen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rijscholen die zijn aangesloten bij de BOVAG. De BOVAG-voorwaarden zijn uitgebreider dan de algemene voorwaarden die hierboven zijn weergegeven. De BOVAG-voorwaarden zijn te vinden op de website van de BOVAG.

Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door de rijschool. De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht bekend te zijn bij de leerling wanneer deze de rijschool weer bezoekt of contact opneemt.